สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Author: MUICAA

Achievements

ศิษย์เก่า MUIC ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

คุณดยุค อินทรประเสริฐ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม รุ่นปีจบการศึกษา 2004 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น และครู-ผู้สอน ดีเด่น ปร

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่า MUIC ชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ

FEBRUARY 14, 2022 คุณภูวรัฐ หน่อชูเวช ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ทีม UpPass” เจ้าของนวัตกรรม No-Code Verification Onboarding Platform ได้รับราง

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2562

นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีพ.ศ. 2559 ปัจจ

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2550) ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยเกียรตินิยมอัน

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวอลิสรา กุลชัยพานิช (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2555) นางสาวอลิสรา “เบลล์” กุลชัยพานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการต

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563

น.ส.อณิกา อิสลาม มาร์แชล (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) น.ส.อณิกา อิสลาม มาร์แชล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกียรตินิยมอันด

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวสมรพรรณ สมนาม (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปี พ.ศ. 2553) คุณสมรพรรณ “ตาล” สมนาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีพ.

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าจากอเมริกาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติ

4 มกราคม พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ดร. Sunit

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติพิชิตมาราธอนสำเร็จ 7 รายการใน 7 ทวีปภายในเวลา 7 วัน

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คุณ Mikkel Nielsen (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2541) ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมในงานวิ่งมาราธอน World

อ่านเพิ่มเติม »