สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่า MUIC ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

ศิษย์เก่า MUIC ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

คุณดยุค อินทรประเสริฐ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม รุ่นปีจบการศึกษา 2004 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น และครู-ผู้สอน ดีเด่น ประจำปี 2565 มอบรางวัลโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ได้รับรางวัล 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ