Mahidol University International College Alumni Association

Category: Idols

Idols

MUIC Alumni Idol EP. 1: ต่อยอดความคิด ธุรกิจครอบครัว

“ทำสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้ว อย่าทำตามกระแส บางทีเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเหล่านั้นเลย ถ้าคิดจะเริ่มทำธุรกิจ ให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุน เราต้องรู้ในสิ่งที่เราอยากจะทำ เราต้องศึกษามันให้ละเอียด เริ่มต้นไม่ต้องใหญ่มาก แต่ต้องรู้ลึกรู้จริง แล้วค่อยขยายธุรกิจไปเรื่อยๆ”ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ (428)

Read More »